ปริญญาโทออนไลน์! กับโครงการ TUXSA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ข่าวดีสำหรับคนอยากต่อโท! เมื่อ Thammasat University ร่วมกับ SkillLane เปิดตัว TUXSA (มาจากคำว่าทักษะ) หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ สอนโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,500 บาทต่อคอร์สเรียน!

โดยช่วงแรก TUXSA จะนำร่องด้วย 3 หลักสูตรด้านดิจิทัล ได้แก่

  1. หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation (M.B.A. Business Innovation) พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างผู้บริหารในยุคดิจิตอล เนื้อหามีการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่บนแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม โดยครอบคลุมทั้ง การวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการ ทักษะเฉพาะทางในการดำเนินการทางธุรกิจ และการสร้างภาวะผู้นำ ผู้เรียนจะได้รับองค์ความรู้ในการเป็นผู้นำทีม ที่จะพัฒนาและบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจให้ทัดเทียมกับระดับภูมิภาค ตลอดจนระดับนานาชาติได้
  2. หลักสูตรปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation (M.S. Digital Business Transformation) ยุคปัจจุบันปริมาณข้อมูลมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน หลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่ทรงพลัง และเข้าใจถึงวิธีการในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และคาดการณ์ความเป็นไปได้เพื่อสร้างแต้มต่อและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากความรู้และกรณีศึกษาเกี่ยวกับ Data Science หลักสูตรนี้ยังมีองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญในด้านการวางนโยบายและการบริหารจัดการเทคโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นผู้บริหารขององค์กรที่สามารถนำและปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้
  3. หลักสูตรปริญญาโท Applied AI (พร้อมให้เรียนในปี 2563)

ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเรียนจนเก็บหน่วยกิตครบ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก็จะสามารถยื่นจบการศึกษา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ตามปกติ

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.skilllane.com/TUXSA