เปิดเวที ปลุกพลังไอเดีย ชวนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศมาสุมหัวสู้! ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา เพื่อร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีอย่างยั่งยืนเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 2,500,000 บาท พร้อมเที่ยวญี่ปุ่นฟรียกทีม และโอกาสฝึกงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ซึ่งในปีนี้โจทย์การแข่งขันจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ....

“ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี
ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์”

โดยผู้ร่วมประกวดจะต้องวางแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และลงมือปฏิบัติจริงภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักหรือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 1 องค์ประกอบภายใต้ 4 องค์ประกอบของการร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีของโตโยต้า ดังนี้

 • ลดความเร็วและไม่ประมาท
 • สร้างทักษะในการขับขี่
 • มีวินัยจราจร
 • มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง 

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

 • เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า) หรือระดับอาชีวศึกษา (ปวส. ชั้นปีที่ 1-2)
 • สมาชิกในทีม จำนวนตั้งแต่ 2 - 4 คน(ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา แต่ต้องมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน)
 • แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม(อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทีมที่เข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม)
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์แผนงานขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงจากของผู้อื่น
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด และสามารถขอสำเนาเอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการประกวด หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฎระเบียบการประกวด ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่านในการประกวดทันที
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำภาพจากการทำกิจกรรมการประกวดที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รวมไปถึงแผนงานที่ได้ทำการส่งประกวดไปใช้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบล่วงหน้า และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจนสิ้นสุดการประกวด

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 20 กันยายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.toyota.co.th/campuschallenge2019/ 

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้