สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการ THE ENERGiST2 by EPPO แพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้คนพลังงานรุ่นใหม่ มาร่วมกันสร้างสรรค์นโยบายและต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไทย ผ่านกิจกรรม “Hackathon" เพื่อชิงทุนสนับสนุนไอเดีย รวม 450,000 บาท

สิ่งที่คุณจะได้รับจากโครงการ THE ENERGiST 2 by EPPO

 • ความรู้จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศกว่า 20 คน จากหลากหลายอุตสาหกรรม และจาก สนพ.
 • พัฒนาตัวเองด้วยทักษะการนำเสนอ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะความเป็นผู้นำ และทักษะการคิดแบบรอบด้าน
 • โอกาสต่อยอดสู่ธุรกิจ จากนโยบายและแผนด้านพลังงานที่มี สามารถนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางของประเทศได้
 • โอกาสสร้างสรรค์นโยบายใหม่ จาก Corporate SMEs และ Startup ที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ต้องการสะท้อนมุมมองด้านธุรกิจที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่
 • ประสบการณ์ในการคิดนโยบายพลังงาน และการต่อยอดธุรกิจ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานนโยบายพลังงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เป็นต้นแบบธุรกิจพลังงานที่ยั่งยืน
 • เครือข่ายนักคิด นักพลังงาน และนักธุรกิจที่เห็นคุณค่าในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กับการสร้างรายได้ทางธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน (สมัครแบบเดี่ยว หรือแบบทีม 2 - 3 คน)

 • ธุรกิจเทคสตาร์ทอัพ (Startup)
 • ผู้ประกอบธุรกิจพลังงาน (SMEs)
 • นิสิตและนักศึกษา
 • เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
 • ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 18 - 45 ปี

รางวัล

 • ประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศ
  • ประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ จาก สนพ. หน่วยงานผู้คิดนโยบายพลังงานของประเทศ สำหรับทุกท่านที่ผ่านกิจกรรม Around the Clock Hackathon
  •  โล่เกียรติยศจาก สนพ. สำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
 • เงินสนับสนุนจากภาครัฐมูลค่า 450,000 บาท
  • เงินทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนโยบาย และธุรกิจพลังงานต้นแบบ จำนวน 10 ทีม ทีมละ 30,000 บาท
  • เงินรางวัลสนับสนุนการต่อยอดไอเดีย และการขยายผลเชิงพาณิชย์
   • รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ 50,000 บาท
 • ผู้ชนะการแข่งขันจะได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะ หรือ ธุรกิจด้านพลังงานที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

 ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2562 เท่านั้น!

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้