บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนต์หนังสั้น ภายใต้แนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET…A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท พร้อมทุนสนับสนุน และใบประกาศเกียรติคุณ

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดชั้นปีและคณะวิชา โดยส่งประกวดเป็นประเภททีม 3 -5 คน 
 2. ส่งผลงานรอบแรกเป็นโครงเรื่อง (Treatment) ภายใต้แนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET…A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ที่จะนำมาผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว 3 - 5 นาที โดยรวม Title, Intro และ End Credit *ส่งผลงานภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 
 3. ผลงานที่เข้าประกวด ต้องมีผ้าห่ม “ThaiBev รวมใจต้านภัยหนาว” ปรากฏอยู่ในผลงานด้วย 
 4. ผลงานภาพยนตร์สั้น ไม่จำกัดเทคนิคการผลิต รูปแบบการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ แอนิเมชัน การ์ตูนสี ขาวดำ หรือ เทคนิคผสม และต้องมีความชัดเจน
 5. ผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นโครงเรื่อง/ผลงานใหม่ และไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เป็นผลงานของบุคคลอื่น หรือทำซ้ำดัดแปลง คัดลอกหรือเลียนแบบหากมีการฟ้องร้องทางโครงการฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 6. โครงเรื่อง (Treatment) ของ 3 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ จะได้รับเงินสนับสนุน 15,000 บาท เพื่อนำไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น ตามข้อกำหนดในกติกา รวมทั้งผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด โดยต้องเดินทางไปถ่ายทำที่สถานที่จริงเท่านั้น *ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถดำเนินการผลิตผลงานได้ตามกำหนดระยะเวลา และ/หรือปฏิบัติผิดไปจากเงื่อนไข ข้อกำหนด กติกา ทางคณะกรรมการ สามารถเรียกคืนงบประมาณผลิตจำนวนดังกล่าวจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้
 7. ผลงานภาพยนตร์สั้น 3 เรื่องที่ผลิตจริง ต้องมี Logo “ครบรอบ 20 ปี ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ขึ้นในช่วงต้นและท้ายของภาพยนตร์สั้น และความคมชัดระดับ 1920 x 1080 บิทเรท โดยนำส่งเป็นไฟล์ MPG4 Full HD และต้องตัดต่อเป็น Teaser ความยาว 30 วินาที เพื่อให้ทางทีมการดำเนินโครงการ นำไปจัดทำเป็นไฟล์สำหรับฉายในวันประกาศผลการประกวด (download ผ่าน www.facebook.com/ThaiBeverage )
 8. ภาพยนตร์สั้นทั้ง 3 เรื่องที่ผลิตจริง นำมาฉายที่ ผ่านช่อง Amarin TV, www.facebook.com/ThaiBeverage และ www.youtube.com/thaibeverage 
 9. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งเข้าประกวด และถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปจัดพิมพ์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ในสื่อของบริษัทฯ
 10. ทางโครงการฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสิน และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นคำชี้ขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรืองดรางวัลใดๆ ตามที่เห็นสมควรแก่คุณค่าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครจำนวน 1 ชุด >>ดาวน์โหลด<< 
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมระบุสำเนาถูกต้อง (สมาชิกทุกคนในทีม)
 • โครงเรื่อง (Treatment) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 • ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ [email protected] 

ประเภทของรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ - ทุนการศึกษา 35,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - ทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 • ทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นสำหรับผู้เข้ารอบ 3 ทีม ทีมละ 15,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ 

ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 13 ส.ค. 62 - 25 ก.ย. 62 เท่านั้น!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณวชิราภรณ์ เทพสันต์ (ออม) : 065-509-1123 

email : [email protected] 

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้