องค์การส่งเสริม กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษา โชว์ไอเดีย สร้างสรรค์ ในรูปแบบ Clip โฆษณา ความยาวไม่เกิน 3 นาที ภายใต้หัวข้อ “The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง“ เพื่อสื่อสารถึงความแข็งแรงของแบรนด์ นมไทย-เดนมาร์ค ให้การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เพื่อตอกย้ำแบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค และสร้าง Awareness ทำให้แบรนด์เป็นที่น่าเชื่อถือและอยู่ในใจผู้บริโภค(Most Admired Brand) อย่างยั่งยืน

โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 3 รอบ

 1.  นำเสนอแนวคิด Plot ของเนื้อหา Clip โฆษณา ในรูปแบบ Word ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 pt ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และมีความยาวของภาพประกอบไม่เกิน 30 ภาพ โดยทีมงานจะทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 50 ทีม (ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก รอบที่ 1 จะได้รับใบเกียรติบัตรจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย)
 2.  คณะกรรมการจะทำาการคัดเลือกทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ (Final Round) จำนวน 15 ทีม จำก 50 ทีม ซึ่งจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน และจัดทำ Clip โฆษณาความยาวไม่เกิน 3 นาที ในรูปแบบ DVD ไฟล์ MP4 หรือ MOV ความละเอียด Full HD 1080P (1920*1080) โดยทั้ง 15 ทีมจะได้รับเงินสนับสนุนในการผลิต Clip โฆษณา จำนวนเงินทีมละ 15,000 บาท
 3. นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศระดับประเทศ

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ไม่จำกัดสาขาและคณะ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 4
 2. สมาชิกในทีมจะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน ไม่เกิน 4 คน  และแต่ละกลุ่มสามารถเสนอแผนงานได้เพียง ทีมละ 1  แผนเท่านั้น
 3. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ในสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองที่จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ดูแลให้นิสิต-นักศึกษา สามารถเขียนแผนงานได้ตามหลักเกณฑ์การประกวด ตลอดจนทำหน้าที่ตรวจความถูกต้องของแผนที่ส่งเข้าประกวด
 4. อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 1 ทีม
 5. แต่ละสถาบัน สามารถส่งทีมเข้าร่วมโครงการได้ไม่จำกัดจำนวน
 6. แผนงานจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบและดัดแปลง ของผู้อื่น ทั้งนี้ผลงานที่จัดส่งเข้าร่วมแข่งขัน (ถือเป็นสิทธิ์ของทาง อสค.)
 7. นักศึกษากรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มลงนามและแนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องคนละ 1 ชุด
 8. กำหนดชื่อกลุ่ม ชื่อแผนงาน และระบุสถาบันการศึกษา ภาควิชา คณะวิชา ที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
 9. ส่งใบสมัครและส่งแผนงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามวันและเวลาที่กำหนด

เงินรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มูลค่า 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มูลค่า 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 มูลค่า 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 11 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 •  รางวัลทีมดีเด่นภูมิภาค 6 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 

 รายละเอียดเพิ่มเติม: thai-denmarkworkshop.com  

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้