บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยรุ่นใหม่ (TQV 2019) จำนวน 200 อัตรา เพื่อรองรับการบริการและขยายเส้นทางบิน

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครหญิง

 • สัญชาติไทย
 • สถานภาพโสด ไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่มีบุตร
 • อายุไม่เกิน 24 ปี (เกิดตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป)
 • ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
 • สามารถว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยต้องว่ายท่าฟรีสไตล์ได้ด้วย

ผู้สมัครชาย

 • สัญชาติไทย 
 • สถานภาพโสด ไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่มีบุตร
 • พ้นพันธะทางทหารแล้ว
 • อายุไม่เกิน 24 ปี (เกิดตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป)
 • ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และน้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
 • สามารถว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100 เมตร โดยต้องว่ายท่าฟรีสไตล์ได้ด้วย

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่จำกัดสาขา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษามาแสดงพร้อมกันด้วย
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ดังนี้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
   • Paper- based Test 500 คะแนนขึ้นไป 
   • Computer-based Test 173 คะแนนขึ้นไป
   • Internet-based Test 61 คะแนนขึ้นไป
  • International English Language Testing System (IELTS) 5.5 คะแนนขึ้นไป 
  • THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) 59 คะแนนขึ้นไป (THAI-TEP เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ใช้ทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ต้องการสอบเข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com)
 • มีความรู้ความสามารถในการพูด และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และหากมีความสามารถ ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่น นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ได้แก่ ภาษาจีน (แมนดาริน) ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่และรักงานบริการ

กรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ต.ค.2562

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้