การประกวดแนวคิด "Roojai.com Road to the Future" ไอเดียที่ทำให้ท้องถนนไทยปลอดภัยขึ้นด้วยเทคโนโลยี ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 180,000 บาท

พิเศษ! 10 ทีมที่มีแนวคิดสดใหม่ จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายกับ Roojai.com เป็นเวลา 2 วัน 1 คืนในวันที่ 11-12 มกราคม 2563 (พัก 1 คืน) เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Roojai.com ที่ จ.ชลบุรี และมีโอกาสพัฒนาไอเดียเพื่อนำเสนอรอบสุดท้าย ร่วมทำเวิร์คช็อปกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพเพื่อพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน รับความรู้และแรงบันดาลใจจากวิทยากรพิเศษ 2 ท่าน มีโอกาสรับเงินรางวัล หรือได้พัฒนาแนวคิดต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจาก Roojai.com

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันและกติกาการสมัคร

 1. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีนับตั้งแต่วันสมัครจนจบการประกวด (ทุกคณะ / ทุกชั้นปี) และแต่ละทีมต้องประกอบไปด้วย 3 คน โดยหัวหน้าทีมจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนสมัครผ่านออนไลน์
 2. แต่ละทีมจะต้องนำเสนอแนวคิดเพียง 1 แนวคิด (ทีมที่นำเสนอมากกว่า 1 แนวคิด จะถูกตัดตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที) เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนประเทศไทย ซึ่งสามารถเป็นแนวคิดสำหรับแพลตฟอร์มใด ๆ และเทคโนโลยีใดๆก็ได้
 3. แนวคิดที่นำเสนอจะต้องถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่โดยผู้เข้าแข่งขัน โดยปราศจากการลอกเลียนแบบจากแนวคิดหรือผลงานของบุคคลอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจะต้องไม่เคยถูกนำไปใช้ในการแข่งขันอื่นมาก่อน
 4. หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ Roojai.com จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดนั้นโดยสิ้นเชิง และหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายต่อชื่อเสียงและความเสียหายทางอ้อม กับ Roojai.com หรือบุคคลอื่นใดจากการละเมิดดังกล่าว ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นเพียงผู้เดียว แม้ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดภายหลังที่การแข่งขันสิ้นสุดลง
 5. ในกรณีที่มีการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่า ผู้เข้าประกวดหรือผู้ชนะไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง Roojai.com สามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดออกจากการแข่งขันได้ทันที หรือเรียกของรางวัลคืน และผู้ชนะไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และ Roojai.com สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้าประกวด หรือผู้ชนะได้ แม้ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดภายหลังที่การแข่งขันสิ้นสุดลง
 6. โดยการส่งแนวคิดเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ผู้เข้าประกวด ยินยอมให้ลิขสิทธิ์ของแนวคิดดังกล่าวตกเป็นของ Roojai.com แต่เพียงผู้เดียว โดย Roojai.com เพียงผู้เดียวมีสิทธิ์นำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ เผยแพร่ พัฒนา ร่วมพัฒนากับผู้แข่งขัน หรือต่อยอด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์อื่นใด
 7. Roojai.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ หรือยกเลิกกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ Roojai.com ถือว่าเป็นที่สุด
 8. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุดทุกกรณี
 9. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท รู้ใจ จำกัด
 10. กรุณา Log in Gmail ก่อนอัปโหลดไฟล์

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 180,000 บาท

 •  รางวัลชนะเลิศ: 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ: 50,000 บาท
 • รองวัลรองชนะเลิศอันดับสอง: 30,000 บาท

สมัครส่งผลงานภายในวันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.roojai.com/roadtothefuture

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้