จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว (Personality Psychology and Adjustment)

 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว (Personality Psychology and Adjustment) บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC ด้วยจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที) 

จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัวเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล ซึ่งมีความสำคัญในแง่การทำความเข้าใจมนุษย์ ทั้งในมิติของการเข้าใจตนเอง นำไปสู่การพัฒนาตนเองทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน อีกทั้งนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นเพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมอีกด้วย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย องค์ประกอบ ประเภท ความสำคัญ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพได้
  3. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินบุคลิกภาพให้เหมาะสมได้
  4. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกและภายในได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายสาเหตุของความเครียด และรู้วิธีการบริหารจัดการความเครียดที่เหมาะสมได้
  6. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการปรับตัวที่เหมาะสมได้ 

คุณสมบัติผู้เรียน

สำหรับผู้เรียนทั่วไปที่มีความสนใจ ทั้งนี้ในเนื้อหาวิชามีแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อให้ผู้สนใจประเมินและวางแผนการศึกษาด้วยตัวเองเพิ่มเติมได้ เนื้อหาวิชาจึงเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกวัย

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70%

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่: https://thaimooc.org