NIA เปิดรับสมัครรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อ ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation)

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา องค์กรหรือหน่วยงาน และผู้ที่สนใจส่งผลงานสื่อเข้าประกวดประเภทสปอตโฆษณาและสารคดีสั้น เพื่อชิงรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ด้านสื่อ โดยเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นมาใหม่ หรือ ผลิตและเผยแพร่มาแล้วไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ส่งผลงานเข้าประกวด 

 การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. สปอตโฆษณา (Advertising spot) ความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยมีเนื้อหาที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเป็นหลัก ที่มีเนื้อหากระตุ้นให้ผู้รับสารเกิดการจดจำ เข้าใจ เชื่อถือและปฏิบัติตาม โดยนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อหรือกิจกรรมที่เหมาะสม และมีการวางแผนกำหนดช่วงเวลานำเสนอไว้ล่วงหน้า 
 2. สารคดีสั้น (Short documentary) ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยมีเนื้อหาที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเป็นหลัก ที่มีเนื้อหาสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงหรือกระบวนการ ที่มุ่งให้ผู้รับสารเกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยนำเสนอด้วยการแสดงหลักฐานและการวิเคราะห์ ไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นหรือเป็นเพียงการรายงานเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

.

.

.

หัวข้อการประกวด (ประเภทสปอตโฆษณาและ สารคดีสั้น)

หัวข้อการประกวดคือ “นวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation) หมายถึง “การประยุกต์ใช้ความคิดใหม่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม ตลอดจนสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม” สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประกอบด้วยเป้าหมาย (Goals) 17 ข้อ ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนด  

 เงื่อนไขการส่งผลงาน (ประเภทสปอตโฆษณาและสารคดีสั้น)

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงานต่อคน/กลุ่มคน/หน่วยงาน
 2. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกาที่กำหนด
 3. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อน
 4. คลิปวิดีโอที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีสิทธิ์ที่จะนำมาตัดต่อดัดแปลงหรือทำซ้ำ เพื่อจัดเป็นสื่อรณรงค์ หรือประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 6. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในหน่วยงานอื่นๆ ส่งเข้าประกวด
 7. รูปแบบการนำเสนอ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป และวิดีโอ จะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อในทางลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล นิติบุคคลและสถาบันต่างๆ
 8. ส่งไฟล์ผลงานคลิปวิดีโอต้นฉบับที่บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV หรือ MOV ทำเป็น Youtube link กรอกลงในแบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อ ประจำปี 2562” ที่ www.award.nia.or.th 
 9. เมื่อทางคณะทำงานฯได้รับผลงานของท่านแล้วจะติดต่อกลับไปยังอีเมล์ของผู้สมัคร เพื่อยืนยันการส่งผลงาน หลังจากส่งผลงานแล้วไม่เกิน 7 วันทำการ
 10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

ระดับของรางวัลและรางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลชนะเลิศ (ในแต่ละประเภท) จะได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ในแต่ละประเภท) จะได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ในแต่ละประเภท) จะได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 25,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงาน: https://www.nia.or.th  

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้