สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2563 พร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทุนเล่าเรียนหลวง

กำหนดให้มีทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมีผลการเรียนยอดเยี่ยมทุน

จำนวน 3 หน่วย รวม 9 ทุน

 • หน่วยที่ 0120101 จำนวน 5 ทุน
 • หน่วยที่ 0120102 จำนวน 2 ทุน
 • หน่วยที่ 0120103 จำนวน 2 ทุน

ผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงจะต้องไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดยจะเลือกเรียนวิชาใด ณ สถาบันอุดมศึกษาแห่งใดก็ได้ ซึ่ง ก.พ. จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยพิจารณาจากความประสงค์ คุณวุฒิ คุณลักษณะของผู้ได้รับทุน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย

ข้อผูกพันในการรับทุน

 • ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในไทยเป้นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน
 • กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานในไทย จะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจำนวนเงินทุนที่ได้รับไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

 1. มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยกเว้นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป
 2. มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562
 3. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่พกว่า 3.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว จะต้องได้คะแนนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1 หรือ F=0)

  *ผู้สมัครสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้
 4. ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 5. มีศีลธรรม และความประพฤติดี
 6. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติชดใช้ทุนใดๆ
 7. ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 - 5 ตุลาคม 2562 เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://scholar2.ocsc.go.th/   

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้