งาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019 (ITE 2019) จัดขึ้นในแนวคิด “Social Innovation in the City” เพื่อสื่อถึงการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย ซึ่ง “นวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation) สามารถนำไปช่วยลดความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ช่วยให้การใช้ชีวิตในสังคมเมืองมีความสุขขึ้น รวมถึงลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของเมือง 

  • งานครั้งแรกที่นำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยแก้ปัญหาด้านสังคมต่างๆ ที่เกิดจากการขยายตัวของเมือง…ใจกลางกรุงเทพฯ
  • งานแสดงและจำหน่ายนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ที่มีความหลากหลายมากที่สุด
  • งานที่รวบรวมผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมในงานเดียว ตั้งแต่เด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

3 KEY VALUES : SOCIAL INNOVATION IN THE CITY

นำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพให้ดีขึ้น และ ช่วยให้เกิดการใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีความสุข รวมถึงลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของเมือง ใน 3 ด้าน

  • สร้างรายได้ (Prosperity) นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
  • สร้างสุขภาพ (Healthiness) นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างสุขภาพที่ดี ทำให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • สร้างความสุข (Happiness) นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างความสุขในการใช้ชีวิตในสังคมเมือง ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ 

3 INNOVATION FORUMS

เวทีถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญใน 3 หัวข้อ ได้แก่

  • University & Corporate Social Innovation Showcases - กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมจากสถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำของประเทศ
  • Social Innovation Solutions - นวัตกรรมเพื่อสังคมกับการแก้ปัญหาในหลายหลายมิติและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม
  • National Innovation Day - แนวโน้มนวัตกรรมไทยที่มีต่อสังคมในอนาคต ทั้งด้านหุ่นยนต์ การออกแบบ สื่อ 

3 THEMES OF SOCIAL INNOVATION WORKSHOPS

กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ สร้างรายได้ สร้างสุขภาพ สร้างความสุข 

ขอเชิญผู้สนใจ “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่สร้างรายได้ สร้างสุขภาพ สร้างความสุข ให้แก่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 

พบกันได้ที่งาน “ITE 2019” ในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562

ณ สามย่านมิตรทาวน์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.innovationthailand.org/ite2019/ 

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้