ธนาคารออมสินจัดโครงการประกวด "GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 7" ภายใต้ Concept “BIG BOOM WOW ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” ชิงเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท 

เฟ้นหาสุดยอด SMEs Startup ทั้งสุดยอดแนวคิดธุรกิจ (Idea) สุดยอดต้นแบบธุรกิจ (Prototype) และสุดยอดธุรกิจ (Product) อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ โดยเปิดช่องทางการพบกันระหว่างผู้ประกอบการรายใหม่ กับ Venture Capital (VC) เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ กับโอกาสในการได้รับเงินทุนต่อยอดธุรกิจ

 เงื่อนไขการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้เข้าประกวดมีสมาชิกต่อทีมไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ธุรกิจ
 2. ผู้เข้าประกวดต้องระบุประเภทผลงานให้ชัดเจน ดังนี้
  2.1 ประเภทผลงาน ธุรกิจ (Product) : มีรูปธรรมที่จับต้องได้ มีรายได้จากการขายเกิดขึ้นแล้ว และต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
  2.2 ประเภทผลงาน ต้นแบบ (Prototype) : มีแนวคิด มีรูปธรรมที่จับต้องได้ มีความเป็นไปได้
  2.3 ประเภทผลงาน แนวคิด (Idea) : มีแนวคิด มีความเป็นไปได้
 3.  ผู้เข้าประกวดสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.gsb100tomillion.com ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน ถึง วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ก่อนเวลา 24.00 น. โดยดำเนินการดังนี้
  3.1 กรอกใบสมัคร
  3.2 จัดทำแนวคิดธุรกิจอย่างย่อ 1 หน้า กระดาษ A4 โดยใช้แบบฟอร์ม P-S WOW
  3.3 บันทึกคลิปวีดีโอ ความยาวอย่างน้อย 100 วินาที แต่ไม่เกิน 3 นาที แนะนำชื่อทีมก่อน บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล MOV, MP4, AVI และ WMV ด้วยวิธีการโหลดขึ้น YouTube โดยใช้ระบบตั้งค่าแบบ ไม่แสดงรายการ (Unlisted) และนำส่ง Link ผ่านทางอีเมล์โครงการ
  3.4 สมัครผ่านช่องทางไปรษณีย์ กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนใบสมัคร พร้อมแผ่น CD หรือ DVD จำนวน 2 แผ่น เขียนชื่อทีม ชื่อผลงานให้ชัดเจน ส่งมาที่ โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง เลขที่ 914 อาคารจีเอ็มกรุ๊ป ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือตามสถานที่ที่ธนาคารกำหนด ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 โดยถือวันประทับตราวันนำส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 4. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ำกันในผลงานมากกว่า 1 ชิ้น จะไม่ได้รับพิจารณาตัดสินในทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 5. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 100 ทีม และรอบ 30 ทีม สมาชิกทั้งหมดของทีมต้องเข้าร่วมการอบรมกับธนาคารออมสิน และผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย สมาชิกทั้งหมดของทีมต้องเข้าร่วมเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ตามวันและเวลาที่ธนาคารออมสินกำหนด หากไม่เข้าร่วมถือว่าผู้เข้าประกวดสละสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
 6. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือกตั้งแต่รอบ 100 ทีม ต้องมีบัญชีธนาคารออมสิน ที่สมาชิกในทีมเป็นเจ้าของบัญชี เพื่อรับเงินทุนประเดิมจากธนาคารออมสิน
 7. ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ธนาคารออมสินจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
 8. ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่ธนาคารออมสินในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด 
ของผู้เข้าประกวดเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 9. ผู้เข้าประกวด ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์งานของธนาคารออมสิน ตามวันเวลาและสถานที่ที่แจ้งให้ทราบเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ชนะการประกวด และจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากธนาคารออมสิน โดยธนาคารจะพิจารณาค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม
 10. หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ ธนาคารออมสิน ขอระงับการให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินทุนทั้งหมด
 11. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

หลักเกณฑ์การตัดสินผลงานของคณะกรรมการ

 1. Market Opportunity (โอกาสทางการตลาด) : สามารถระบุปัญหา (Pain point) ที่ต้องการตอบได้อย่างชัดเจน โดยสามารถอธิบายความสำคัญของปัญหา ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ขนาดตลาดศักยภาพในการเติบโตของตลาดได้อย่างชัดเจนทั้งในเชิงจำนวน และมูลค่า
 2. Solution Attractiveness (ความน่าสนใจของนวัตกรรม) : สามารถอธิบายคุณสมบัติ(attributes)และคุณประโยชน์ (Benefits) ที่โดดเด่นของนวัตกรรมได้อย่างชัดเจนว่าสามารถตอบโจทย์ / แก้ปัญหาได้อย่างโดนใจเหนือกว่าทางเลือกอื่นๆที่มีอย่างไร สร้างความว้าวด้วยอะไร อย่างไร
 3. Scalable Business Model (รูปแบบธุรกิจที่ขยายได้ง่ายและเร็ว) : รูปแบบการดำเนิน ธุรกิจมีวิธีการสร้างรายได้ รูปแบบการลงทุน และต้นทุนที่เหมาะสม มีวิธีการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดี และมีเครือข่าย / พันธมิตรที่ช่วยให้มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดด
 4. Social Impact (ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม) : นวัตกรรมที่สร้าง และรูปแบบธุรกิจที่ใช้สามารถช่วยแก้ปัญหา / สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติในวงกว้าง ที่ไม่ใช่เป็นเพียงประโยชน์ในทางธุรกิจเท่านั้น
 5. Presentation + Q&A : ผู้เข้าประกวดต้องแสดงความสามารถในการนำเสนอผลงาน และตอบคำถามต่อคณะกรรมการ ในรอบชิงชนะเลิศ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับรอบคัดเลือกในทุกรอบการแข่งขัน

.

.

.

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีไอเดียสุดสร้างสรรค์ และคิดอยากสร้างฝันให้เป็นจริง ถึงเวลาปลุกพลังในตัวคุณแล้ว! วันนี้ - 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการ: https://gsb100tomillion.com  

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้