ระบบรับนักศึกษาฝึกงาน กฟผ. EGAT INTERNSHIP Program ประจำปี 2563

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวช. ขึ้นไป เข้าฝึกงานในหน่วยงานของ กฟผ.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงใน กฟผ. ทั้งนี้ กฟผ. จะพิจารณารับผู้เข้าฝึกงานตามความต้องการของหน่วยงาน และความเหมาะสมของคุณวุฒิและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับภารกิจในด้านต่างๆ ของ กฟผ.

ในโครงการ EGAT INTERNSHIP Program ประจำปี 2563 (เริ่มฝึกงานในเดือนมกราคม – เมษายน 2563) โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าฝึกงานผ่านระบบได้ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

>> แจ้งความประสงค์ขอเข้าฝึกงาน <<

ทั้งนี้ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับนิสิต นักศึกษาฝึกงานในจำนวนที่เหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงาน และความเหมาะสมของคุณวุฒิและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับภารกิจงานในด้านต่างๆ ของ กฟผ.

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.egat.co.th