CAT ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น CAT Short Film 2019 นําเสนอภายใต้หัวข้อ "ขับเคลื่อนทุกความสําเร็จด้วยเทคโนโลยี"

งานประกวดภาพยนตร์สั้นที่ใช้ เทรนด์ของการสื่อสารมาเป็นแกนหลักเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของความ สําเร็จและแรงบันดาลใจในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในยุคที่การสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้อง กับชีวิตประจําวัน ผ่านการนําเสนอในรูปแบบหนังสั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ชมเกิดความตระหนัก เปิดมุมมองใหม่ ฉุกคิด และ ได้รับแรงบัลดาลใจใหม่ๆ ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดจะได้ฝึกคิดวิธีการนําเสนอ เรื่องราวที่สร้างมุมมองใหม่อีกด้วย ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีส่วนประกอบของฉากหรือเนื้อหา บางส่วนสื่อให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในชีวิตประจําวันปัจจุบันอย่างเหมาะสม 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาสังกัดของ รัฐและเอกชนทั่วประเทศ
 • ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2-5 คน โดย 1 คนสามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น
 • สมาชิกในทีมต้องอยู่สังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่จํากัดระดับชั้นปีการศึกษาและคณะ
 • ทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนิสิต- นักศึกษา ในสถาบันนั้นจริง พร้อมส่งสําเนาบัตรประจํา ตัวนิสิต-นักศึกษา ในรูปแบบไฟล์ .PDF แนบมาพร้อม ใบสมัคร 

กติกาการเข้าประกวด

 •  ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่ง Treatment ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ที่จะนํามา ผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว 10-15 นาทีโดยผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้ 1 เรื่อง พร้อม ตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่นําเสนอ และต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่ง ประกวด หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน โดยนําเสนอภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนทุกความสําเร็จด้วย เทคโนโลยี” งานประกวดภาพยนตร์สั้นที่ใช้เทรนด์ของการสื่อสารมาเป็นแกนหลัก เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของความ สําเร็จและแรงบันดาลใจในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในยุคที่การสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้อง กับชีวิตประจําวัน ผ่านการนําเสนอในรูปแบบหนังสั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ชมเกิดความตระหนัก เปิดมุมมองใหม่ ฉุกคิด และได้รับแรงบัลดาลใจใหม่ๆ ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดจะได้ฝึกคิดวิธีการนําเสนอ เรื่องราวที่สร้างมุมมองใหม่อีกด้วย ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีส่วนประกอบของฉากหรือเนื้อหา บางส่วนสื่อให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในชีวิตประจําวันปัจจุบันอย่าง เหมาะสม
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ปุณยาพร(พี่ปุ้น) : 095-424-9461 ปลายฟ้าลดา (พี่แตม) : 099-519-5191 หรือติดต่อทาง Line ID : catshortfilm และทางเว็บไซต์ www.catshortfilm2019.com E-mail : [email protected] gmail.com  
 • คณะกรรมการจะคัดเลือก Treatment จํานวน 10 ผลงาน เพื่อรับเงินสนับสนุนจํานวน 10,000 บาท เพื่อนําไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็น ผู้เตรียมอุปกรณ์และดําเนินการ ผลิตเองทั้งหมด ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถดําเนินการผลิตผลงานได้ตามกําหนดระยะ เวลาและ/หรือปฏิบัติผิด จากเงื่อนไข ข้อกําหนด กติกาทางคณะกรรมการ สามารถเรียกคืน งบประมาณจํานวนดังกล่าวจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกจํานวน 10 ทีมจะต้องผลิตภาพยนตร์สั้นในรูปแบบของไฟล์ MPG4 FULL HD ความคมชัดระดับ 1920 x 1080 Video Bitrate ไม่ต่ํากว่า 25Mbps Audio Sample rate 48KHz Audio Channel 2 Channels (Stereo) บันทึกลงแผ่น DVD และต้องตัดต่อเป็น Teaser ความยาว 30 วินาทีเพื่อให้ทางคณะกรรมการดําเนินโครงการ นําไปจัดทําเป็นไฟล์สําหรับฉายในวันประกาศผล การประกวด
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเก็บภาพเบื้องหลังการถ่ายทํา เพื่อให้ทางคณะกรรมการดําเนินโครงการ สามารถนําไปจัดทําไฟล์ภาพเบื้องหลังเพื่อโปรโมทโครงการและโปรโมทหนังสั้นของแต่ละทีม
 • ผู้สมัครทุกคนจะได้รับสิทธิ์พิเศษสามารถเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ“คิด | เล่า | ถ่าย | ตัด” และร่วม ลุ้นผล 10 ทีมที่ได้รับเงินสนับสนุน ในวันที่ 13 กันยายน 2562 และเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัล ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ CAT Telecom (สํานักงานใหญ่)
 • ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ต้องสร้างผลงานด้วยซอฟท์แวร์ Open Source หรือซอฟท์แวร์อื ่นๆที ่ถูก กฎหมายองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาและต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
  2.7 ในกรณีที่ผลงานใดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้นทางคณะกรรมการ ดําเนินการโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และคณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัด สิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎกติกา หรือมีการลอกเลียนแบบละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ผลงานของผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) ซึ่งสามารถนําไปดัดแปลง แก้ไข และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต จากผู้ส่งผล งานเข้าประกวด
 • คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของการ ประกวดโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

หลักฐานการจัดส่งผลงาน

 • ใบสมัครจํานวน 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์โครงการ
 • สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 1 แผ่น พร้อมระบุสําเนาถูกต้อง (สมาชิกทุกคนในทีม)
 • เนื้อเรื่องโดยย่อ (Treatment) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
 • หลักฐานการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง
 • หลักฐานการยินยอมให้ส่งเข้าประกวดจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

ประเภทของรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ - ทุนการศึกษา 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - ทุนการศึกษา 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - ทุนการศึกษา 20,000 บาท
 • ทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นสําหรับผู้เข้ารอบ 10 ทีม - ทีมละ 10,000 บาท (สําหรับผู้เข้ารอบ 10 ทีม หากไม่ได้เข้าร่วมในวัน workshop ทางคณะกรรมขอตัดสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้คะแนนในลําดับถัดไป)

เกณฑ์ในการตัดสิน

 • รอบที่ 1 คัดเลือก Treatment (100 คะแนน)
  • เนื้อหาในการนําเสนอ 40 คะแนน
  • ความน่าสนใจและความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
  • ความสอดคล้องของเนื้อหาภายใต้แนวคิด 30 คะแนน
 • รอบที่ 2 รอบตัดสิน (100 คะแนน)
  • เนื้อหาในการนําเสนอสอดคล้องกับแนวความคิด 30 คะแนน
  • ความน่าสนใจของสิ่งที่นําเสนอและความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
  • เทคนิคในการถ่ายภาพและการตัดต่อ 20 คะแนน
  • ความสอดคล้องของเนื้อหาและส่วนประกอบอื่นๆ 20 คะแนน
   เช่น เสียง ภาพ และอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ 

เปิดรับสมัครเและส่งโครงเรื่อง (Treatment) 

ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 62 - 20 ก.ย. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.catshortfilm2019.com

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้