ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในโครงการการออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย”

แนวคิดและนิยาม

สื่อสัญลักษณ์ (Mascot) “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย” คือสื่อสัญลักษณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1669 สะท้อนถึงความรวดเร็ว และประสิทธิภาพของการให้บริการ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการได้ในทุกรูปแบบ 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

 1. นักเรียน นักศึกษา และบุคคลประชาชนทั่วไป
 2. สามารถส่งผลงานได้ทั้งรายบุคคลหรือกลุ่มละไม่เกิน 3 คน

กติกาการประกวด

 1. ออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ให้ทำการออกแบบได้ในอิริยาบถ (Character) ต่าง ๆ โดยกำหนดให้มี ด้านหน้า – ด้านข้าง – ด้านหลัง และออกแบบคำขวัญ (Slogan) ที่สอดคล้องกัน
 2. ผลงานที่นำเสนอจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ตรงตามแนวคิด สะท้อนให้เห็นถึงความรวดเร็ว และประสิทธิภาพของการให้บริการ โดยนำเสนอในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถสื่อความหมายที่ชัดเจนไปยังกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป
 3. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องอธิบายรายละเอียด แนวคิด แรงบันดาลในการออกแบบผลงานให้ชัดเจน
 4. ผลงานที่นำเสนอต้องสามารถนำไปผลิตเพื่อการสวมใส่ได้จริงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้
 5. สื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ผ่านการประกวดมาก่อน และเป็นผลงานที่ผู้ประกวดสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเอง โดยไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ถ้าพบว่ามีการคัดลอกหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ผู้ประกวดจะต้องรับผิดชอบผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้น และจะถูกสงวนสิทธิ์ในการประกวดและรับเงินรางวัล โดยทางโครงการจะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 6. สำหรับผลงานที่มีการเผยแพร่ลงบนสื่อเฟสบุ๊คแล้ว หลังจากเผยแพร่ภายใน 2 สัปดาห์ หากไม่มีการร้องเรียนเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานออกแบบที่เข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิทัล โดยกำหนดให้ใช้รูปแบบไฟล์ภาพเป็น vector illustrator หรือ Photoshop ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300dpi ขึ้นไป โดยในรูปแบบไฟล์ .JPEG หรือ .PNG และมีการส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบของไฟล์ .Ai .PSD หรือ .ESP
 8. ส่งผลงาน ทางออนไลน์ https://forms.gle/oGUutr6MYjDHpo7EA 
 9. ผูู้เข้าร่วมประกวดสามารถติดตามรายละเอียด และความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook "แพทย์ฉุกเฉิน 1669" และ Facebook “คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 
 10. ผลงานที่ได7รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการ สามารถทําการปรับปรุงแก้ไขผลงานได้ตามความเหมาะสมกับรูปแบบในการใช้งาน นอกจากนี้สิทธิ์ใด ๆ อันเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลงานให้เป็นสิทธิ์ของโครงการเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการนําผลงานทุกชิ้นออกเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของผลงานแต่อย่างใด
 11. ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสิน จะไม่มีการประกาศผู้รับเงินรางวัล

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ: เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 2. รางวัลชมเชย: 2 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 3. รางวัล Popular vote: 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ชนะเลิศหรือรางวัลชมเชย มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Popular Vote ควบคู่กัน

เปิดรับผลงาน วันนี้ - 5 ต.ค. 62 เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม: >>คลิก<< 

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้